I denne teksten vil vi forsøke å gjenoppta tråden i forhold til hva vi antakeligvis nylig har snakket om på telefon. Besvare spørsmålet på «om hvorfor vi skal brukes til å kontrollere nykjøpt brukt bolig.» Det er ingen krav til at kjøper skal kontrollere egen bolig etter kjøp, men vi anbefaler dette på generelt grunnlag, vi har beviser på at kjøpere som regel tjener en del penger på dette. Og vi ser i våre systemer at tjenesten genererer en del ekstra inntekter, uansett om selve den innledende kontroll er rimelig for forbruker.

 

Gratulere med ny bolig!

Gratulerer med ny bolig. Vi håper deres nærmeste år i dette hjem blir utmerket. Det beste i verden er om det ikke finnes noen god grunn for å kontrollere forhold, og at det aldri i fremtiden dukker opp noe som kunne vært god grunn for kontroll av ny bolig. I de fleste kjøp og salg av eiendom er det akkurat sånn. Altså, ingen problemer- og at alt er som opplyst og eller forventet. Vi håper dette også gjelder for dere.

Takk for samtalen!

Vi bruker denne nettsiden som et slags vedlegg til samtale. Det kan hende du kun fikk en link via SMS fordi vi ikke nådde deg når vi ringte. Hele denne nettsiden er direkte knyttet til markedsføringen av tjenesten vi leverer som vi har gitt navnet «295- Vurdering av nykjøpt bolig.» Dette er bare ett, av en lang rekke produkter vi har satt opp knyttet til rådgiving i forhold til eiendom.  I korte trekk tilbyr vi oss, gjennom en objektiv og uavhengig tjeneste, å kontrollere din nyinnkjøpte bolig for feil og mangler som tidligere ikke er opplyst, eller som i noen tilfeller er opplyst feil. Vi arbeider sånn sett objektivt og med integritet. Du kan dra nytte av våre mange år innenfor faget, og på den måten få mer, og relevant, informasjon om den eiendom du nylig har kjøpt. Tjenesten inngår i et definert styringssystem, og vi vil eventuelt kun avdekke faktiske beviselige forhold.

Vår bakgrunn!

Allertsen.no Takst og tilstandsrapporter AS har siden 2012 levert tusenvis av tilstandsrapporter, verditakster, skaderapporter og reklamasjonsrapporter. Vi har i mange titalls saker vært brukt som sakkyndig vitne for byggetekniske forhold i tingrett og lagmannsrett. Vi har vært engasjert i en lang rekkes saker tilknyttet kjøp og salg. Store selskaper bruker oss regelmessig. Vår grunnleggende integritet bidrar til at vi kan hjelpe selgersiden, og kjøpersiden. Våre styringssystemer legger opp til et objektiv og uavhengig arbeid. Mange av våre vurderinger måles opp mot Sintef Byggforsk sitt kunnskapssystem. I forhold til byggetekniske saker er vi en sterk ressurs for advokater, kjøpere, selgere og entreprenører.

Hva vi hjelper deg å kontrollere:

Her vil vi oppsummere de mest vanlig avvik vi finner i rapporter produsert av konsulenter med begrenset tidsmandat, eller av konsulenter som ikke tar arbeidet sitt for seriøst. Kort oppsummert så sjekker vi at kvitteringen stemmer for deg. Man vet aldri om noe har gått galt i kasseapparatet, og når det kommer til eiendom kan et enkelt feilslag koste forbrukere hundretusenvis av kroner. Sjekk kvitteringen!

 

 • Arealsvikt.
  • Vi sjekker at arealer opplyst i prospekt stemmer. Dette kan noen gang være feil opplyst, og vil i så fall kunne koste den nye huseieren flere hundre tusen. Kontroll av dette forhold er bare smart. Som oftest finner vi ingen avvik. Men, det er alltid lurt å sjekke. Noen gang er det opplyst feil.
 • Feilslått tilstandsgrad.
  • Vi ser over boligens forhold som er bemerket med TG 1 eller TG 2. Noen gang er denne tilstandsgraden feil vurdert av konsulenter, og opplyst feil i prospekt. Dersom Konsulenten som lagde rapporten har bommet, kan dette medvirke til økte vedlikeholdskostnader, og mulig feilvurdert markedsverdi når boligen ble solgt. Som regel stemmer alt, men i de få tilfeller hvor det ikke stemmer risikerer nye boligeiere å tape opp til flere hundre tusen.
 • Feilslått kostnad for utbedring / ikke utfyllende kontrollert bolig.
  • For forhold som er satt til TG 3 i tilstandsrapport når boligen ble solgt skal ansvarlig for tilstandsrapporten ha gjort en økonomisk vurdering av kostnader med utbedring av forholdet. Vi dobbeltsjekker disse vurderinger, og kan etter kontroll si litt mer nøye hva en eventuell utbedring vil koste.
 • For dårlig, og/eller feilmålt fallforhold på baderomsgulv.
  • Vi kontrollerer at gulv på bad har 1:100 fallforhold mot terskel, og at vann ikke samler seg på baderomsgulv under normal bruk dersom ingen andre negative forhold tilknyttet baderom er bemerket. Vi ser også etter andre lett synlige skader på våtrom, samt kontrollerer dokumentasjon på baderom som er nyere enn fem år.
 • Andre generelle forhold og mulige feil.
  • Vi leser gjennom prospektet som ble brukt. På befaring vil vi merke oss dersom det finnes feil som ikke kommer helt klart frem av prospekt, eller om det er forhold som en eller annen måte er feil fremstilt ut fra det vi har samlet av opplysninger. Dersom det foreligger hva vi identifiserer som en «dårlig fagmessig utført» tilstandsrapport, ser vi kanskje mer nøye på en del andre forhold også.   
 • Viktig forbehold.
  • For å holde kostnaden nede er det i denne gjennomgang fokus på å avdekke avvik mellom kjøpers forventinger basert på dokumentasjon og mottatt informasjon i prospekt/dokumentasjon. Vi vurderer ikke om slike avvik er grunnlag for reklamasjon. Vi er ikke jurister, og anbefaler på generell basis å kontakte egen jurist dersom det på noen måte, eller med basis i rapporten vi leverer avdekkes opplagt reklamasjonsforhold mot selger. Husk å alltid si fra om potensielle reklamasjonsforhold så raskt som mulig direkte til selger, eller selgers representanter.

 

Hva får klient, hva kan klient forvente å måtte kjøpe seinere.

Hos oss koster en enkel kontroll 9.990 kr inkludert mva. Men eksklusive reise. Fordi vi reiser over hele landet beregnes reisekostnad separert. I mange tilfeller vil reisekostnad overgå prisen av tjenesten i kontroll. I vårt lokalområde rundt Tromsø er reisekostnad betydelig lavere enn oppgaver som vi eventuelt løser for klienter i Oslo eller Alta. Tatt til betrakting at boliger ofte koster mange millioner kroner, og at denne undersøkelsen er såpass rimelig som den faktisk er, så vil vi anbefale nye boligeiere til å prioritere kostnaden tilknyttet denne kontrollen, uansett om det er mistanke om feil på bygget eller ikke. En kontroll som dette vil for alle som er glad i de nye boligeierne være en flottere innflyttingsgave enn den mest moderne kaffemaskin, eller det nyeste kjøleskap på markedet. Nedsiden for kjøpere er fast, 9.990 pluss reise. Oppsiden er hundretusenvis av kroner. Uansett om vi ikke avdekker feil i akkurat denne handelen, så vil det, dersom det avdekkes feil, være en usannsynlig stor oppside. Kjøpet av en kontroll som dette kan altså for nye boligeiere være den beste inventering i livet sett i lys av potensiell fortjeneste på å avdekke om man er blitt litt lurt, eller ikke.

Denne kontrollen vil kunne brukes som grunnlag for å avdekke/vurdere reklamasjon mot selger, eller selgers takstmann/bygningskyndig. Dersom det ønskes å reklamere mot selger vil det for kjøper være nødvendig å kjøpe en spesifikk reklamasjonsrapport som dekker kun de forhold som kjøper ønsker å reklamere på. Innenfor tjenesten til 9990 kr inngår altså ikke tilfredsstillende grunnlag for reklamasjon, men en grundig kartlegging som kjøper eventuelt kan bruke for å velge ut forhold som eventuelt kan brukes til reklamasjonsgrunnlag mot selger eller selgers rådgivere.

Når blir vi som regel kontaktet i saker som dette:

Historisk har det vært sånn at klienter ikke har kontaktet oss før de selv har oppdaget en feil på boligen de nylig har kjøpt. Det kan være alt fra måneder etter overtakelse, til år etter overtakelse. For eksempel når man skal selge boligen igjen etter å ha bodd der i noen år. Når neste takstmann kommer og anmerker dårlig bad har man som kjøper i realiteten tapt noen hundre tusen allerede, men da kan det i mange tilfeller være for seint å reklamere.

Det beste tidspunktet for å kontakte oss å lage avtale er når man venter på å overta boligen. Det beste tidspunkt for befaring i denne sammenheng er samme dag, like etter overtakelse av boligen.

Dersom kjøper venter for lenge med å kontrollere hva som er overtatt risikerer kjøper å miste rettigheter i forhold til reklamasjon mot selger. I forhold til muligheter for avdekking av feil og mangler med boliger, så vil det være lettere å se de faktiske forhold når boligen er relativt lite innflyttet. Altså på et tidspunkt mellom overtakelse og innflytting.

Mandatet som legges til grunn i tjenesten 295- Vurdering av nyinnkjøpt brukt bolig:

«Kjøper har etter overtakelse engasjert oss for gjennomgang av boligens kvaliteter. Med fokus på forhold tilknyttet forskrift for tryggere bolighandel og NS 3600 har vi etter overtakelse kontrollert boligen. Vi har sett over prospekt, vi har besiktiget eiendom, og rapporten dekker forhold vi vurderer som utenfor rammer av normale forventinger til grad av sannferdighet. Oppgaven er utført av Allertsen.no som objektiv og uavhengig part. Grunnlag for vurdering er prospekt og egne observasjoner på befaringdagen. Våre bemerkede funn er tydelig identifiserbar, og på den måten etterprøvbar for vår leser.»  

Spesielle begreper brukt i dette innlegg:

Kvittering: Når vi i denne sammenheng bruker begrepet «kvittering» mener vi dokumentasjon som følger i salget. Herunder alle dokumenter dere som kjøpere fikk når dere solgte boligen, prospektet, egenerklæringer og så videre. Beviser som dokumenterer hva handelen mellom kjøper og selger har vært begrenset til.