Tomteverdi kan være flere ting. I en normal verditakst, eller normal verdivurdering vil tomteverdien være verdi tilknyttet eiendom ut over eiendommens tekniske verdi. Altså verdien på alt annet tilknyttet en eiendom utover de saker som allerede er på eiendom. Vi har ofte fått spørsmål om akkurat denne. Tomteverdi i en normal verditakst er basert på eiendom slik den står i dag, ikke med naboen sitt bygg, men med det bygget som står der i dag. Dersom eiendommen ikke har opplagt utviklingspotensiale legges ikke utviklingsverdi til grunn for denne vurderingen.

En annen form for tomteverdi er verdien av en råtomt, eller utviklingseiendom. Dersom man ser en tomt som grunnlag for videre investering, og kanskje oppføring av nybygg vurderes verdien på en annen måte enn dersom tomten fra før er utnyttet med en bygning. I slikt tilfelle vil man se på kostnader tilknyttet utvikling av eiendommens fulle potensiale, og deretter gjøre en vurdering på risiko. I forhold til risiko vi man sitte igjen med to verdier, A. Den verdien som tomten har i dag om man selger alt og går ut av prosjekt uten risiko, og B. Verdien som eiendom potensielt kan oppnå i fremtiden når eiendom er utviklet. Ofte vil markedsverdi ligge ett sted mellom verdi A, og verdi B. – Fordelingen her er opp til kjøper og selger å forhandle om.