Siden er for tiden under utvikling. For sommeren 2023 vil den beste måten å kontakte oss på være via telefon på 45151414

Loading...
oppgaver2023-09-25T16:15:51+00:00

Lang erfaring fra eiendomsrelaterte rapporter og oppgaver.

Siden 2012 har vi arbeidet med eiendom. Vi har bred erfaring fra de fleste typer rapporter tilknyttet eiendom. Vi har utført spesielle oppgaver for byggherrer, entreprenører og foretak. Vi løser problemer sammen med de som eier problemer, og vi bidrar med byggeteknisk kompetanse der byggeteknisk kompetanse er i etterspørsel.

Rapporter vi leverer

column1-image1Tilstandsrapport

column2-image1Skaderapport

column3-image1Reklamasjonsrapport

column1-image2Verditakst

column2-image1Forsikringsssak

column1-image3 Skadevurdering

column2-image1Arealinformasjon

column3-image1. Kartlegging av eiendom

column1-image3Tilstand på enkel bygningsdel

column2-image1Termografi vurdering.

column3-image1Næringstakst.

column1-image5Verdivurdering.

column2-image1E-takst.

column3-image1Vurdering nykjøpt brukt bolig

column1-image6Bevitnelsessrapport.

column2-image1Skade etter utleie.

TJENESTER VI LEVERER

column1-image1Bistand leieforhold

column2-image1Bistand næringseiendom

column2-image1Dobbelsjekking

column3-image1Bistand byggeprosjekt

column1-image2Bistand entreprenør

column2-image1Bistand byggherre

column2-image1Risikovurdering

column3-image1Bistand forsikringsselskap

column3-image1Kvalitetsvurdering

column1-image3 Termografi og energivurderinger

column2-image1Arealkonsultering

column3-image1Bygningsmessig kartlegging.

column1-image3Identifisering av bygningsdeler

column2-image1Avdekkelse feil og mangler

column3-image1Kalkulering

column1-image5Bistand til kontrakt.

column2-image1Beskrivelse av byggetiltak

column3-image1Prosjektering mindre tiltak

column3-image1Uavhengig kontroll

column1-image6Gjennomføring byggeprosjekt

column2-image1Internkontroll

Lurer du på noe? – Ta kontakt i dag!

Velg oss som din byggetekniske rådgiver!

John Morten Allertsen
Hva mener dere når dere sier å arbeide med integritet?2023-09-25T16:22:07+00:00

Integritet er en viktig verdi for hva vi arbeider med. Når vi snakker om integritet snakker vi om at vi arbeider som en selvstendig entitet. Vi lar oss ikke diktere, vi bestemmer selv hva vi vil skrive i rapporter, og hvordan vi velger å vurdere forskjellige forhold. Mandatet er ofte svært styrende, så for den kritiske leser vil det være hensiktmessig å følge med på det. Mandatet i en sak er ofte offentlig, og på ingen måte en hemmelighet.

Når er dere egentlig på jobb?2023-09-25T16:20:03+00:00

Det er variabelt når vi arbeider. Noen ansatte har barn og det hender vi får utilsiktet fravær som i alle andre foretak. Normalt sett arbeider vi fra klokken ca 08.00 om morran og utover dagen til ca 16.00. Vi er ofte på befaringer, eller på andre måter hindret fra å kunne svare på telefon. Dersom noen ringer oss når vi ikke har anledening til å svare så ringer opp så raskt praktisk mulig. John Morten i Allertsen.no er tilgengelig hele døgnet, og slår av lyden på telefon om det ikke er praktisk å snakke. Vi er uansett alltid tilgengelig på epost og via skjemaer på vår nettside. Og vi kontakter tilbake så raskt som praktisk mulig.

Hva er det rimeligste jeg kan kjøpe en takstrapport for?2023-08-04T11:26:33+00:00

Vi leverer rapporter som koster fra ca 5500 kr til over 200.000 kr. Vår minstesats for ett oppdrag er to timers arbeidstid, samt kostnader tilknyttet reise, om reise er nødvendig. Typsike tjenester som faller inn under denne kategorien, (Minsteprisrapporter,) er tjenster som tar mindre tid enn to timer for våre eiendomskonsulenter. Typisk eksempel på en slik minsteprisrapport er blant annet enkel dokumenasjon av forhold, fuktmåling på kontruksjoner før disse kles med plater og så videre. Forhold som normalt krever et raskt oppmøte, og som er viktig å ha dokumentert av uavhengig og objektiv tredjepart, trenger ikke å koste mer.

Er vi eiendomspoliti?2023-08-04T09:59:24+00:00

Nei, vi er ikke eiendomspoliti. Vi har ingen offentlig myndighet. Myndighet tilknyttet eiendom er gjerne kommunen som bygget befinner seg i. Når dette er nevnt skjer det fra tid til annet at vi blir kontaktet av eiendomsbesittere som står midt i, eller som opplever konflikt med entreprenør, nabo eller lignende. Eller om en huseier ser at en nabo, eller noen andre, tar seg til rette eller gjør noe som er til hinder for vår huseier. I slike tilfeller kan vi hjelpe til med å dokumentere forhold. Vi er i mange tilfeller en objektiv, og uavhengig tredjepart som huseier kan engasjere for å kanskje drøfte mer rundt sine egne rettigheter eller dokumentere urett.

Hva er minstekravet i en tilstandsrapport?2023-08-02T07:01:57+00:00

Minstekravet i en tilstandsrapport er å finne i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Minstekravet er godt definert. Våre klienter er anbefalt å være oppmerksom alle de forhold som ikke inngår som del av minstekrav. Normale tilstandsrapporter i 2022 dekker kun minstekrav, dette til tross for at kjøper i mange tilfeller forventer mer informasjon om eiendom, og dette til tross for at det i alle år før 2022 fantes informasjon som tasktmannen alltid vurderte i forkant av salg.

Hva får kjøper av en tilstandsrapport?2023-08-02T06:57:59+00:00

Når våre klienter engasjerer oss for å lage tilstandsrapport oppretter vi et styringssystem for denne spesifikke og unike eiendom. Vi hjelper klient å dele alle opplysninger som er relavant for en tilstandsrapport med oss. Vi avtaler befaring og gjennomfører denne. Deretter skriver vi rapport som deles via epost. Dersom klient ønsker det vil vi også dele plantegninger som viser hvordan arealer i boligen er målt.

Vi har også en lang rekke med tilleggstjenester som kan leveres sammen med tilstandsrapport. Herunder informasjon om tomt, informasjon om annekser. Detaljerte tegninger som viser størrelser på alle rom og tykkelsen på alle vegger. Bilder tatt på befaring. Dronefoto av fasader og tak. Gjennomgang dokumentasjon og innsamling av dokumenter på en slik måte at de er lette å dele. Vi kan se på hvordan eiendom best kan forvaltes i fremtiden, og videre gå mer detaljert inn på spesielle forhold tilknyttet eiendom i egen skaderapport, reklamasjonsrapport eller lignende.

Hva er tomteverdi?2023-08-02T06:53:28+00:00

Tomteverdi kan være flere ting. I en normal verditakst, eller normal verdivurdering vil tomteverdien være verdi tilknyttet eiendom ut over eiendommens tekniske verdi. Altså verdien på alt annet tilknyttet en eiendom utover de saker som allerede er på eiendom. Vi har ofte fått spørsmål om akkurat denne. Tomteverdi i en normal verditakst er basert på eiendom slik den står i dag, ikke med naboen sitt bygg, men med det bygget som står der i dag. Dersom eiendommen ikke har opplagt utviklingspotensiale legges ikke utviklingsverdi til grunn for denne vurderingen.

En annen form for tomteverdi er verdien av en råtomt, eller utviklingseiendom. Dersom man ser en tomt som grunnlag for videre investering, og kanskje oppføring av nybygg vurderes verdien på en annen måte enn dersom tomten fra før er utnyttet med en bygning. I slikt tilfelle vil man se på kostnader tilknyttet utvikling av eiendommens fulle potensiale, og deretter gjøre en vurdering på risiko. I forhold til risiko vi man sitte igjen med to verdier, A. Den verdien som tomten har i dag om man selger alt og går ut av prosjekt uten risiko, og B. Verdien som eiendom potensielt kan oppnå i fremtiden når eiendom er utviklet. Ofte vil markedsverdi ligge ett sted mellom verdi A, og verdi B. – Fordelingen her er opp til kjøper og selger å forhandle om.

Hva er teknisk verdi?2023-08-02T06:45:22+00:00

Teknisk verdi er en, ofte grovt vurdert, kostnad for gjennoppyggelse av eiendom. Som grunnlag for våre vurderinger av teknisk verdi brukes tall fra Norsk prisbok, og observasjoner på eiendommen. Vi legger alltid til grunn kostnad for oppbyggingen av eiendom som ny til vurdering- og lager ut fra dette en vurdering på teknisk fradrag. Dagens tekniske verdi skal sånn sett identifisere en estimert kostnad for nybygg, estimert forringelse av boligen ut fra alder, slitasje og at bygget i mange tilfeller er generelt ikke helt nytt.

Hva er en basispris tilknyttet markedsverdi?2023-08-02T06:41:32+00:00

En basispris er en slags utgangsvurdering som kan legges til grunn for videre, og mer detajert vurdering av markedsverdi. En basispris i våre løsninger kan for eksempel være snittpriser i en kommune, i en gate, i et spesielt borettslag eller lignende. Vi identifiserer for eksempel alltid gjennomsnittlig markedsverdi pr. m2 på boliger innen ett spesifikt boligområde når vi markedsvurderer boliger. Hvilken basispris vi ender på i våre vurderinger har stor sammenheng med hvilken type objekt vi vurderer, og om det er mange, eller få sammenlignbare boliger i nærområdet rundt eiendommen vi vurderer.

Hvordan vurderer dere markedsverdi på en leilighet?2023-08-02T06:38:04+00:00

Vi vurderer markedsverdi basert på historiske eventualiteter. Salg som faktisk er gjennomført. Vår normale metode for å vurdere markedsverdi er å se på sammenlignbare salg. Det er i slike saker viktig at man klarer å se hvilken type objekt som i dag vurderes, og deretter finner lignende eiendom som man kan legge til grunn for markedsvurdering. Grunnlaget for å vurdere graden av likhet er ofte basert på skjønn, men vi ser spesielt på forhold som : Type objekt. Beliggenhet i forhold til etasje. Utsikt. Beliggenhet i forhold til andre boliger i sammenligningsgrunnlag. Standard på boligen. Adkomst til eiendom, og adkomst internt i boligen. Planløsningen. Slitasjegrad i forhold til sammenlignbar eiendom. Ofte legges en basispris til grunn for vurderinger.

Hva kjennetegner en god og en dårlig tilstandsrapport?2023-08-02T06:32:12+00:00

Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Svahketer vi har identifisert i mange andre tilfeller, hos konkurrenter er blant annet: Mangelfull kartlegging av eiendom – “Takstmannen glemmer å se en krypkjeller, eller takkonstruksjon nummer to i boligen”. Mangelfull kontroll, “Taksmannen glemmer å måle fallforhold på baderomsgulv.” Feil i plassering av hull for kontroll bak overflater. “Takstmannen velger å ta hull på et sted hvor skader normalt skjeldent vises.”. Taksmannen definerer feil referanse. “Taksmannen legger til grunn vurdering av etasjeskiller ut fra standard TEK17, enda bygget er oppført i 2010.”

Listen på mulige feil er mange. En god rapport er nesten uten feil. En god rapport sier noe om alle bygningsdeler som er i boligen. En god rapport legger til grunn korrekt referanse, og vurderer tekniske forhold med eiendom på en objektiv og uavhengig måte.

Hvor mange ansatte er det i Allertsen.no Takst og tilstandsrapporter AS.2023-08-02T06:26:05+00:00

Vi er to ansatte. Begge har mesterbrev og erfaring i bygg og eiendomsbransjen fra 90- tallet.

Hva er normal leveringstid på en tilstandsrapport?2023-08-02T06:24:56+00:00

Normal leveringstid på en tilstandsrapport kan ligge på en til to uker. I mange tilfeller ser vi også mye kortere leveringstid. Situasjonen, tidspunkt på året, eiendommens kompleksitet og mange andre faktorer er med å bidra til behov for tid mellom befaring og levering.

Hvor arbeider dere i Allertsen.no?2023-09-25T16:17:00+00:00

Ettersom reise i våre systemer er identifisert som en kostnad kan vi reise hvor som helst i Norge. Normalt sett er våre priser tilpasset å være konkurransedyktig når reisen ikke er for lang. Vår reise starter fra kontoret, og all tid, og alle kostnader pluss eventuelt opphold dersom reisen overgår åtte timer beregnes som del av kostnad. I denne modellen leverer vi tjenester i hele landet. For tjenester som ikke krever oppmøte/ reise er vi konkurransedyktig i hele landet. Normalt sett holder vi til i Tromsø by, og reiser innenfor en til to timer kjøring fra Tromsø er ikke uvanlig. Vi har også tilgang på båt, noe som i mange forhold har ledet oss til vanskelige tilgengelige steder langs kysten av Nord- Norge.

Hva koster en rapport?2023-08-02T06:19:14+00:00

Prisen på en rapport kan variere ut fra hvilken type rapport som leveres. Tilstandsrapporter kostnadsberegnes ut fra forhold som krav til innhold, kvalitet på innhold. Men også ut fra din boligs kompleksitet. Enkelere boliger som leiliheter eller hytter er ofte rimeligere enn mer kompleks eiendom som større eneboliger med utleiedeler. Andre rapporter som skadevurderinger, reklamasjoner og lignende er ofte kostnadsberegnet ut fra medgått tid. Reise, utlegg i prosjekt og andre avgifter kan også spille rolle i forhold til eiendommens beliggenhet og valgt type rapport.

Karsten Oelmann

Mandatet leder oppgaven og ressursforbruket

I dialog med deg vil vi finne en passende rapport, en passende tjeneste og en god løsning innenfor det budsjett som er rimelig å forvente for oppgaven.

Go to Top